Kuntien TakauskeskusKommunernas GaranticentralMunicipal Guarantee Board

Johtosääntö

KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 § Yleistä

Kuntien takauskeskus -nimisen julkisoikeudellisen laitoksen, jäljempänä takauskeskus, tehtävistä ja toiminnasta säädetään laissa Kuntien takauskeskuksesta (487/96).

Takauskeskuksen hallinnossa noudatetaan sen lisäksi, mitä siitä on säädetty, tämän johtosäännön määräyksiä.

Takauskeskuksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Valtuuskunta

Takauskeskuksen valtuuskunnan jäseneksi ja varajäseneksi voidaan valita vain henkilö, jolla on yleinen vaalikelpoisuus kunnallisiin luottamustoimiin ja joka suostuu ottamaan toimen vastaan.

Kuntien keskusjärjestön on tehtävä valtiovarainministeriölle ehdotus valtuuskunnan jäsenistä ja varajäsenistä viimeistään kuukautta ennen valtuuskunnan toimikauden alkamista. Jos jäsen tai varajäsen toimikauden aikana kuolee, menettää kelpoisuutensa tai eroaa, ehdotus hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittavasta henkilöstä on tehtävä viivytyksettä.

3 § Valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan pysyvä este

Jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kuolee tai menettää kelpoisuutensa taikka hänelle myönnetään vapautus toimestaan, hänen sijaansa on jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittava toinen.

4 § Valtuuskunnan päätösvaltaisuus

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä ovat läsnä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Valtuuskunnan kokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee se, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Takauskeskuksen hallituksen jäsenellä sekä toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä valtuuskunnan kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

5 § Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunnan kokoonkutsujana toimii valtuuskunnan puheenjohtaja. Valtuuskunnan toimikauden ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana on edellisen valtuuskunnan puheenjohtaja.

Valtuuskunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiin kaksi kertaa vuodessa, kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa ja syyskokoukseen viimeistään marraskuussa.

Ylimääräinen valtuuskunnan kokous pidetään, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka jos vähintään neljäsosa valtuuskunnan jäsenistä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten tehnyt kirjallisesti puheenjohtajalle siitä esityksen.

6 § Valtuuskunnan kokouskutsu

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisena vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista ja, jos mahdollista, käsiteltäviä asioita koskevat kertomukset, muistiot ja esitykset.

Jos jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä varajäsenelleen, jonka on hänen sijastaan osallistuttava kokoukseen, jollei estettä ole. Jäsenen on ilmoitettava esteestään myös puheenjohtajalle. Puheenjohtajalla on myös oikeus kutsua esteellisen jäsenen varajäsen kokoukseen.

7 § Kiireellinen asia

Valtuuskunta voi yksimielisen päätöksen perusteella ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

8 § Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunta vastaa takauskeskuksen toiminnasta ja taloudesta.

Valtuuskunnan tehtävänä on:

1) päättää takauskeskuksen toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista;

2) hyväksyä kalenterivuoden talousarvio ja vuotta pidemmän ajan toiminta- ja taloussuunnitelma;

3) valita hallituksen jäsenet;

4) päättää takauskeskuksen luottamushenkilöiden palkkioista ja muista korvauksista;

5) päättää rahastoon siirrettävien varojen määrästä;

6) hyväksyä tilinpäätös ja päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta;

7) käsitellä oikaisuvaatimukset; sekä

8) päättää muista valtuuskunnan päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

9 § Valtuuskunnan pöytäkirja

Valtuuskunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on valtuuskunnan kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja pöytäkirjanpitäjän varmennettava. Pöytäkirja tarkastetaan valtuuskunnan päättämällä tavalla.

Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

10§ Hallitus

Takauskeskuksen hallituksessa on vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

11 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Hallituksen kokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee se, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

12 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat.

Hallitus ratkaisee sen päätettäväksi tulevat asiat esittelystä. Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtajan ollessa estynyt.

13 § Hallituksen tehtävät

Sen lisäksi mitä takauskeskuksesta annetussa laissa on säädetty, hallituksen tehtävänä on:

1) myöntää takaukset sekä päättää niistä perittävistä takausprovisioista, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa toimitusjohtajalle;

2) päättää valmiusluottojärjestelyjen perustamisesta;

3) päättää rahaston varojen ja valmiusluottojärjestelyjen käyttämisestä, sijoittamisesta sekä strategiaa toteuttavasta omistajaohjauksesta, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa toimitusjohtajalle; sekä

4) hoitaa muut takauskeskuksen hallintoon ja talouteen kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu valtuuskunnalle.

14 § Valtuuskuntaa koskevien määräysten soveltaminen hallitukseen

Hallituksesta on soveltuvin osin vastaavasti voimassa, mitä 2 §:ssä, 3 §:ssä sekä 9 §:ssä on määrätty.

15 § Toimitusjohtaja

Takauskeskuksen toimitusjohtaja hoitaa takauskeskuksen hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka takauskeskuksen toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta takauskeskuksen toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtajan tulee omata riittävä kuntasektorin ja rahoitusalan asiantuntemus ja hänellä tulee olla toimeen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Toimitusjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt, hänen sijaisenaan toimii hallituksen nimeämä varahenkilö.

16 § Tilinpäätös

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilivuodelta on laadittava ja annettava tilintarkastusyhteisölle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

17 § Toiminta- ja taloussuunnitelma

Takauskeskuksen talouden yleisohjeena noudatetaan valtuuskunnan hyväksymää vuotta pidemmän ajan toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

18 § Talousarvio

Valtuuskunta hyväksyy takauskeskukselle talousarvion kalenterivuodeksi.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on toiminta- ja taloussuunnitelman asianomaisen vuoden tavoitteet.

19 § Talouden seuranta

Toimitusjohtajan on raportoitava taloudellisen tilanteen kehityksestä säännöllisesti hallitukselle ja valtuuskunnalle.

20 § Tilintarkastusyhteisö

Tilintarkastusyhteisön on kultakin tilikaudelta annettava valtuuskunnalle tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava takauskeskuksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen valtuuskunnan varsinaista kevätkokousta.

21 § Takausten myöntämisestä päättäminen

Takausten myöntämisestä päättää hallitus tai hallituksen antamien valtuuksien puitteissa toimitusjohtaja.

22 § Takausten myöntäminen luottolaitosten maksuvalmiuden turvaamiseksi luoduille järjestelyille

Luottolaitoksella tulee olla oman maksuvalmiutensa turvaamiseksi riittävät valmiusluottojärjestelyt. Tällaisina järjestelyinä pidetään esimerkiksi luottolimiittiä ja yritystodistusohjelmaa. Luottolaitoksella tulee olla käytettävissään likvidejä varoja siten, että niillä kyetään tarvittaessa kattamaan vähintään viisi prosenttia luottolaitoksen ottolainasalkun kokonaismäärästä.

23 § Rahaston tarkoitus ja varojen käyttämisestä päättäminen

Rahaston varojen käyttämisestä päättää hallitus tai toimitusjohtaja hallituksen antamien valtuuksien nojalla.

24 § Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta. Rahaston varojen sijoittamisesta päättää hallitus tai toimitusjohtaja hallituksen antamien valtuuksien nojalla.

25 § Valmiusluottojärjestelyt

Hallitus päättää valmiusluottojärjestelyjen perustamisesta Toimitusjohtaja käyttää valmiusluottojärjestelyjä tarvittaessa hallituksen antamien valtuuksien nojalla.

26 § Taloudelliset toimintaperiaatteet

Myönnetyistä takauksista perittävä takausprovisio mitoitetaan sellaiseksi, että sillä pystytään kattamaan takauskeskuksen toiminnasta aiheutuvat menot ja kartuttamaan riittävästi rahastoa takauskeskuksen toiminnan laajuus huomioon ottaen.

27 § Takaukseen liittyvät jäsenyhteisöjen vastuujärjestelyt

Takauskeskuksen on viivytyksettä käynnistettävä perintätoimenpiteet luottolaitosta ja maksuvelvoitteensa laiminlyönyttä jäsenyhteisöä kohtaan saamisen takaisinperimiseksi korkolain (633/82) 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen.

28 § Henkilöstön palkkaaminen, ero ja irtisanominen

Toimitusjohtaja päättää hallituksen ohjeiden mukaisesti muun henkilöstön ottamisesta, eron myöntämisestä sekä irtisanomisesta.

29 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Takauskeskuksen puolesta tehtävät sopimukset ja sen puolesta annettavat takaukset ja muut sitoumukset sekä valtakirjat allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen erikseen valtuuttaa.

30 § Haasteiden vastaanotto

Hallituksen puheenjohtajan ohella on toimitusjohtaja oikeutettu takauskeskuksen puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita tiedonantoja.

31 § Johtosäännön voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2008.

Tällä johtosäännöllä kumotaan takauskeskuslain 7 §:n mukaisesti 7.3.2008 annettu johtosääntö.

 


KTK lyhyesti

Kannanotot:

 

Kuntien takauskeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Lausunto 14.12.2017
- Perustelumuistio 7.12.2017

 

Kuntien takauskeskuksen hallituksen kannanotto reformiministerityöryhmälle
- Kannanotto 19.10.2017


Kuntien takauskeskuksen lausunto valinnanvapauslakiin:
- Lausunto 16.3.2017
- Perustelumuistio 8.3.2017
- Mannisen ja Niemeläisen muistio 28.2.2017: Sote/maakuntauudistuksen valinnanvapauslakiehdotuksen arviointia

 

Kuntien takauskeskuksen ilmoitus vahingonvaarasta
- Oikeuskanslerinviraston vastaus 2.3.2017
- Tiedonanto oikeuskanslerinvirastolle 10.2.2017
- Ilmoitus vahingonvaarasta valtiovarainministeriölle 6.6.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä:
- Tiedote 1.12.2016
- Perustelumuistio 30.11.2016


Kuntien takauskeskuksen lausunto maakuntauudistukseen:
- Tiedote 3.10.2016
- Lausunto 27.9.2016
- Perustelumuistio 22.9.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntauudistuksen valmisteluun:
- Tiedote 25.7.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen:
- Muistio 25.5.2016: Kuntien takauskeskus ja maakuntauudistus,  näkökohtia valmisteluun
- Lehdistötiedote 25.4.2016
- Kannanottoon liittyvää valmistelumateriaalia

 

Perustuslakivaliokunnan lausunnot julkisoikeudellisten yhteisöjen omaisuudensuojasta:


Lausunnot 1921-2017


Valmisteluun liittyvää taustamateriaalia:

 

Kuntien takauskeskuksen selvitys, Johanna Hietalahti 2017:
Oikeushenkilöiden omaisuudensuoja perustuslakivaliokunnan julkisyhteisöihin liittyvissä lausunnoissa 1921-2013

 

Valtteri Immosen
Kuntien takauskeskukselle
tekemä selvitys 2017:

Selvitys kunnallisista omaisuussiirroista Pohjoismaissa

 

Valtteri Immosen notaarityö 2016:
Omaisuuden suoja asukkaiden itsehallinnossa


Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntain itsehallinnosta sekä lääneistä ja maakunnista, "Ståhlbergin mietintö":

Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930 (1)

 

Ehdotus lainsäädännöksi kunnallislakien niiden säännösten muuttamisesta, jotka koskevat kuntain yhteistoimintaa perusteluineen, "Ugglan-Malisen mietintö":
Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1929 (1)

 

HE 12/1943 Keskussairaalalaiksi


HE 70/1947 Keskussairaalalaiksi ja terveydenhoitolain muuttamisesta


Tuberkuloosilaki 649/1948


HE 73/1965 Laiksi kunnallisista yleissairaaloista

 

 

 
Kuntien takauskeskus | Yrjönkatu 11 A 1, 00120 Helsinki | puh. (09) 6227 2880 | fax (09) 6227 2882