KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN LAUSUNTO VALTIOVARAINVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSEEN HE 241/2020 VP

2.3.2021

Kuntien takauskeskuksen lausunnon lähtökohtana on hyvinvointialueiden raha- ja pääomahuollon järjestäminen tavalla, joka turvaa sairaanhoitopiirien raha- ja pääomahuollon jatkuvuuden.

Nykytilassa sairaanhoitopiirien raha- ja pääomamarkkinahuolto on kytketty EU-luottolaitossääntelyyn ja Euroopan keskuspankin maksuvalmiushuoltoon. Kytkennän perustana on sairaanhoitopiirien nollariskiluokitus ja yhteys Euroopan keskuspankin maksuvalmiushuoltoon kuntien rahoitushuoltoon perustetun kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän kautta. Järjestelmän markkinaoperaattori Kuntarahoitus Oyj on Euroopan keskuspankin vastapuoli. Kuntarahoitus Oyj:n varainhankinnan takaajana toimii Kuntien takauskeskus, jolla on kuntien verotusoikeuteen perustuva nollariskiluokitus.

Rahoitus- ja pääomahuollon jatkuvuus turvautuu nollariskiluokituksen osalta, kun hyvinvointialueiden oikeushenkilöille järjestetään nollariskiominaisuus pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisella verotusoikeudella. Vaihtoehtoisesti tavoite toteutuu järjestämällä hyvinvointialueiden lainoille ja muille rahoitukseen liittyville sitoumuksille laina- ja sopimuskohtainen nollariskiluokitus Suomen valtion myöntämillä valtiontakauksilla. Hallituksen esitys HE 241/2020 vp perustuu valtiontakauksien varaan rakentuvalle menettelylle.

Euroopan unionin komission takaustiedonannon mukaan valtiontakaukset tulee ilmoittaa komissiolle, joka antaa valtiontakauksen hyväksyttävyyttä koskevan päätöksensä eri toimijoiden saatavilla olevassa viranomaislähteessä kuten Euroopan uniomin virallisessa lehdessä.

Hallituksen esityksessä esitetään vuonna 2004 komission hyväksymää takauskeskuslakia muutettavaksi tavalla, joka sallisi sairaanhoitopiirien lainojen rahoituksen jatkumisen kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän piirissä. Takauskeskuksen jäsenkuntia turvaisi siirtyville lainoille myönnettävä valtiontakaus. Takauskeskus puolestaan on yhdessä Kuntarahoitus Oyj:n kanssa esittänyt, että edellä mainittu hyvinvointialueiden rahoitusmahdollisuus tulisi koskea myös uusia lainoja ja maksuvalmiusjärjestelyjä, eikä rajoittua siirtyviin lainoihin.

Takauskeskuksen hallituksen 12. helmikuuta 2021 tekemän päätöksen mukaan takauskeskuksen toiminnassaan käyttämistä takauksista ja takauskeskuslain muutoksista tulee olla toimivaltaisen EU-viranomaisen päätös.

EU-käsittelyn lisäksi takauskeskus kiinnittää huomiota kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja valtion välisissä omaisuusjärjestelyissä sovellettaviin kompensaatiojärjestelyihin. Takauskeskus korostaa, että omaisuusjärjestelyissä tulisi noudattaa valtion, kuntien ja kuntayhtymien toiminnassa vuosikymmenten kuluessa jo vakiintuneita oikeusperiaatteita, joista on olemassa runsaasti hallinto- ja oikeustapauksia.

Takauskeskus kiinnittää huomiota siirtyvien lainojen mahdollisiin irtisanomisiin. Siirtyvien lainojen määräksi arvioidaan 4,2 miljardia euroa. Luottolaitoksilla on oikeus irtisanoa lainat niiden siirtyessä kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. On mahdollista, että kaikkien luottojen siirtoa eivät luottolaitokset hyväksy, jolloin luotot jäävät kuntayhtymien perussopimuksen mukaisten kuntien vastuulle. Siksi voimaanpanolaissa tulisi erikseen käsitellä menettelytapa sellaisten luottojen varalta, joiden siirtoa luottolaitos tai luottolaitokset eivät hyväksy.

Lausuntoon liittyy lausuntomuistio.

© Copyright - Kuntien takauskeskus