JOHTOSÄÄNTÖ

1 §
YLEISTÄ

Kuntien takauskeskus -nimisen julkisoikeudellisen laitoksen, jäljempänä takauskeskus, tehtävistä ja toiminnasta säädetään laissa Kuntien takauskeskuksesta (487/96).

Takauskeskuksen hallinnossa noudatetaan sen lisäksi, mitä siitä on säädetty, tämän johtosäännön määräyksiä.

Takauskeskuksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
VALTUUSKUNNAN JÄSENEN PYSYVÄ ESTE

Jos valtuuskunnan jäsen tai varajäsen toimikauden aikana kuolee, menettää kelpoisuutensa taikka hänelle myönnetään vapautus tehtävästään, asiasta on ilmoitettava kuntien keskusjärjestölle välittömästi uuden jäsenen ehdottamista varten.

3 §
VALTUUSKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN PYSYVÄ ESTE

Jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kuolee tai menettää kelpoisuutensa taikka hänelle myönnetään vapautus toimestaan, hänen sijaansa on jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittava toinen.

4 §
VALTUUSKUNNAN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä ovat läsnä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Valtuuskunnan kokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee se, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Takauskeskuksen hallituksen jäsenellä sekä toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä valtuuskunnan kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

5 §
VALTUUSKUNNAN KOKOUKSET

Valtuuskunnan kokoonkutsujana toimii valtuuskunnan puheenjohtaja. Valtuuskunnan toimikauden ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana on edellisen valtuuskunnan puheenjohtaja.

Valtuuskunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiin kaksi kertaa vuodessa, kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa ja syyskokoukseen viimeistään marraskuussa.

Ylimääräinen valtuuskunnan kokous pidetään, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka jos vähintään neljäsosa valtuuskunnan jäsenistä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten tehnyt kirjallisesti puheenjohtajalle siitä esityksen.

6 §
VALTUUSKUNNAN KOKOUSKUTSU

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisena vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista ja, jos mahdollista, käsiteltäviä asioita koskevat kertomukset, muistiot ja esitykset.

Jos jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä varajäsenelleen, jonka on hänen sijastaan osallistuttava kokoukseen, jollei estettä ole. Jäsenen on ilmoitettava esteestään myös puheenjohtajalle. Puheenjohtajalla on myös oikeus kutsua esteellisen jäsenen varajäsen kokoukseen.

7 §
KIIREELLINEN ASIA

Valtuuskunta voi yksimielisen päätöksen perusteella ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

8 §
VALTUUSKUNNAN TEHTÄVÄT

Valtuuskunta vastaa takauskeskuksen toiminnasta ja taloudesta.

Valtuuskunnan tehtävänä on esimerkiksi:

 1. päättää takauskeskuksen toiminnan ja talouden keskisistä tavoitteista;
 2. hyväksyä talousarvio;
 3. valita toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa hallituksen jäsenet;
 4. päättää takauskeskuksen luottamushenkilöiden palkkioista ja muista korvauksista;
 5. päättää rahastoon siirrettävien varojen määrästä;
 6. hyväksyä tilinpäätös ja päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta;
 7. käsitellä oikaisuvaatimukset takauskeskuksen päätöksiin; sekä
 8. päättää muista valtuuskunnan päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

9 §
VALTUUSKUNNAN PÖYTÄKIRJA

Valtuuskunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on valtuuskunnan kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja pöytäkirjanpitäjän varmennettava. Pöytäkirja tarkastetaan valtuuskunnan päättämällä tavalla.

Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

10 §
HALLITUS

Takauskeskuksen hallituksessa on vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi jatkuu, kunnes seuraava hallitus valitaan.

Jos hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen kuolee tai menettää kelpoisuutensa taikka hänelle myönnetään vapautus tehtävästään, hänen sijaansa on jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittava toinen.

11 §
HALLITUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Hallituksen kokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee se, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

12 §
HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus ratkaisee sen päätettäväksi tulevat asiat esittelystä. Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja tai hänen määräyksestään toimitusjohtajan varahenkilö tai näiden ollessa esteellisiä tai estyneitä hallituksen puheenjohtaja.

13 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Sen lisäksi, mitä takauskeskuksesta annetussa laissa on säädetty, hallituksen tehtävänä on:

 1. myöntää takaukset sekä päättää niistä perittävistä takausprovisioista, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa toimitusjohtajalle;
 2. päättää valmiusluottojärjestelyjen perustamisesta;
 3. päättää rahastojen varojen ja valmiusluottojärjestelyjen käyttämisestä ja sijoittamisesta sekä omistajaohjauksesta, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa toimitusjohtajalle;
 4. varmistua siitä, että valtuuskunnan tai hallituksen jäsenillä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka estäisivät toiminnan valtuuskunnan tai hallituksen jäsenenä

14 §
HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on hallituksen kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja pöytäkirjanpitäjän varmennettava. Pöytäkirja tarkastetaan hallituksen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

15 §
TOIMITUSJOHTAJA

Takauskeskuksen toimitusjohtaja hoitaa takauskeskuksen hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka takauskeskuksen toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta takauskeskuksen toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtajan tulee omata riittävä kuntasektorin ja rahoitusalan asiantuntemus ja hänellä tulee olla toimeen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Toimitusjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt, hänen sijaisenaan toimii hallituksen nimeämä varahenkilö.

16 §
TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilivuodelta on laadittava ja annettava tilintarkastusyhteisölle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

17 §
TALOUSARVIO

Valtuuskunta hyväksyy takauskeskukselle talousarvion kalenterivuodeksi.

Talousarvioon sisällytetään vuotta pidemmän ajan toiminta- ja taloussuunnitelma

18 §
TALOUDEN SEURANTA

Toimitusjohtajan on raportoitava taloudellisen tilanteen kehityksestä säännöllisesti hallitukselle ja valtuuskunnalle.

19 §
TILINTARKASTUSYHTEISÖ

Tilintarkastusyhteisön on kultakin tilikaudelta annettava valtuuskunnalle tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava takauskeskuksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen valtuuskunnan varsinaista kevätkokousta.

20 §
TAKAUSTEN MYÖNTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Takausten myöntämisestä päättää hallitus tai hallituksen antamien valtuuksien puitteissa toimitusjohtaja.

21 §
TAKAUSTEN MYÖNTÄMINEN

Takauksen myöntäminen edellyttää riittäviä vakuuksia. Terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä Kuntien takauskeskuksen jäsenyhteisöjen edun näkökulmasta riittävä vakuus perustuu ensisijaisesti saamisiin perustuvista vakuuksista. Sopimusvakuuksia voidaan käyttää siinä määrin kuin se on toiminnan tarkoituksen kannalta perusteltua.

22 §
RAHASTON TARKOITUS JA VAROJEN KARTUTTAMINEN

Rahaston varojen käyttämisestä päättää hallitus tai toimitusjohtaja hallituksen antamien valtuuksien nojalla.

23 §
RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta. Rahaston varojen sijoittamisesta päättää hallitus tai toimitusjohtaja hallituksen antamien valtuuksien nojalla.

24 §
VALMIUSLUOTTOJÄRJESTELYT

Hallitus päättää valmiusluottojärjestelyjen perustamisesta Toimitusjohtaja käyttää valmiusluottojärjestelyjä tarvittaessa hallituksen antamien valtuuksien nojalla.

25 §
TALOUDELLISET TOIMINTAPERIAATTEET

Myönnetyistä takauksista perittävä takausprovisio mitoitetaan sellaiseksi, että sillä pystytään kattamaan takauskeskuksen toiminnasta aiheutuvat menot ja kartuttamaan riittävästi rahastoa takauskeskuksen toiminnan laajuus huomioon ottaen.

26 §
TAKAUKSEEN LIITTYVÄT JÄSENYHTEISÖJEN VASTUUJÄRJESTELYT

Takauskeskuksen on viivytyksettä käynnistettävä perintätoimenpiteet luottolaitosta ja maksuvelvoitteensa laiminlyönyttä jäsenyhteisöä kohtaan saamisen takaisinperimiseksi Korkolain (633/82) 4 tai 4 a §:n mukaisine viivästyskorkoineen.

27 §
HENKILÖSTÖN PALKKAAMINEN, ERO JA IRTISANOMINEN

Toimitusjohtaja päättää hallituksen ohjeiden mukaisesti muun henkilöstön ottamisesta, eron myöntämisestä sekä irtisanomisesta.

28 §
ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN

Takauskeskuksen puolesta tehtävät sopimukset ja sen puolesta annettavat takaukset ja muut sitoumukset sekä valtakirjat allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen erikseen valtuuttaa.

29 §
HAASTEIDEN VASTAANOTTO

Hallituksen puheenjohtajan ohella on toimitusjohtaja oikeutettu takauskeskuksen puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita tiedonantoja.

30 §
JOHTOSÄÄNNÖN VOIMAANTULO

Tämä johtosääntö tulee voimaan 23 marraskuuta 2018.

Tällä johtosäännöllä kumotaan takauskeskuslain 7 §:n mukaisesti 16.3.2018 annettu johtosääntö.

© Copyright - Kuntien takauskeskus