JULKISTEN TAKAUSTEN EU-VALTIONTUKIARVIOINTI

Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän koko rahoitusprosessi on hallinnoitava Kuntien takauskeskuksesta annetun lain, EU-valtiontukisääntöjen ja muun relevantin rahoitusalan sääntelyn mukaisesti.

Kuntarahoituksen lainanantovaltuudet määritellään takauskeskuslain 1 a §:ssä, jonka mukaisesti takauskeskuksen takaama varainhankinta ja Kuntarahoituksen antolainaus on rajoitettu kohdistumaan vain kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille sekä EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti edullisin ehdoin niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille ja valtion tukemaan asuntotuotantoon.

Kuntien ja valtion Kuntarahoitukselle myöntämistä takauksista tulee olla oikeusvarmuus. Takauskeskuksen on pystyttävä varmistumaan kuntien ja valtion antamien takausten hyväksyttävyydestä, pätevyydestä, toimeenpanokelpoisuudesta ja riidattomuudesta kaikissa tilanteissa.

Takauskeskus voi hyväksyä vakuushallinnossaan vain toimivaltaisen EU-viranomaisen hyväksymiä valtiontakauksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut ohjeet, miten julkiset takaukset tulee arvioida ennen takauksen myöntämistä.

© Copyright - Kuntien takauskeskus