Medlemskommuner

  Alla 295 av Fastlands-Finlands kommuner är permanenta medlemmar i Kommunernas garanticentral. Enligt lagen om Kommunernas garanticentral, medlemskommunerna svarar för förbindelserna, som garanticentralen har beviljat för Kommunfinans Abp:s medelanskaffning.

  Ansvar av medlemskommuner

  Enligt 10 § i lag om Kommunernas garanticentral, medlemssamfunden svarar tillsammans för finansieringen av garanticentralens utgifter och förbindelser, om dessa inte annars kan täckas, i proportion till invånarantalet vid föregående årsskifte i enlighet med 18 § befolkningsdatalagen (507/93).

  Exempel av finansierade objekt

  Genom medelanskaffning som garanticentralen garanterat, finansiering beviljat för kommunsektorn och den sociala bostadsproduktion riktar sig huvudsakligen till allmännyttiga investeringar. Dessa är till exempel energianläggningar, daghem, skolor, hyresbostäder och sjukhus.

  Nummikeskus

  Västmetron

  Pudasjärvi skolcampus

  © Copyright - Kuntien takauskeskus