EURON RISKIT HALLITAAN, RAPORTOINTIA EI

28.9.2012 Heikki Niemeläinen

Suo­mi ja suo­ma­lai­set ovat tyy­ty­väi­siä eu­roon ra­hayk­sik­kö­nä. Tyy­ty­mät­tö­myys koh­dis­tuu eu­ron ris­kei­hin.

Kuin­ka to­den­nä­köis­tä on, et­tä Suo­mi pois­tuu eu­ros­ta? Val­tio­joh­don lin­jauk­sis­ta ja kan­sa­lais­mie­li­pi­tees­tä piir­tyy esiin kä­si­tys, jon­ka mu­kaan Suo­mi ja suo­ma­lai­set ovat tyy­ty­väi­siä eu­roon ra­hayk­sik­kö­nä. Tyy­ty­mät­tö­myys koh­dis­tuu eu­ron ris­kei­hin.

Kuin­ka suu­ria nuo ris­kit ovat? Elin­kei­no­elä­män val­tuus­kun­nan toi­mi­tus­joh­ta­ja Ve­sa Vih­riä­lä an­taa oman vas­tauk­sen­sa aiem­min syys­kuus­sa jul­kais­tus­sa Eva-ana­lyy­sis­sä EU:n ajo­läh­tö – Krii­si­unio­nis­ta yh­teis­vas­tuun unio­niin. Hän pää­tyy lu­ke­miin, joi­den so­pi­mus­pe­rus­ta on jo­ko epä­sel­vä tai puut­teel­li­nen.

Vih­riä­län aja­tus­ku­lun mu­kaan jon­kin maan kan­sal­li­ses­sa kes­kus­pan­kis­sa ta­pah­tu­va mer­kit­tä­vä tap­pio joh­tai­si yh­teis­vas­tuun myö­tä ti­lan­tee­seen, jos­sa myös Suo­men Pank­ki sai­si ulos­ot­to­kel­poi­sen las­kun mak­set­ta­vak­seen. Kä­si­tyk­sel­le ei ole tu­kea eu­ro­jär­jes­tel­män sään­nöis­sä. Eu­ro­jär­jes­tel­mä ei ole tap­pioi­den suh­teen yh­teis­vas­tuul­li­nen.

Vih­riä­lä kä­sit­tää vir­heel­li­ses­ti Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki­jär­jes­tel­män ra­han tar­jon­taan liit­ty­vät ris­kit. Ra­han luo­mi­seen liit­ty­viä epä­ta­sa­pai­no­ja eu­ro­jär­jes­tel­mäs­sä (Tar­get2) on noin tu­hat mil­jar­dia eu­roa. Suo­men saa­mi­set eu­ro­jär­jes­tel­mäl­tä ovat noin 60 mil­jar­dia eu­roa. Nä­mä saa­ta­vat Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki­jär­jes­tel­mäs­tä on tur­vat­tu, sil­lä Suo­men Pan­kil­la on it­sel­lään oi­keus ve­loit­taa ti­liään Eu­roo­pan kes­kus­pan­kis­sa.

Myös jon­kin eu­ro­maan ja sen kes­kus­pan­kin täy­del­li­sen kon­kurs­sin sat­tues­sa luo­tu ra­ha jää kier­toon ja to­teut­ta­maan yleis­hyö­dyl­lis­tä teh­tä­vään­sä Eu­roo­pas­sa. Kos­ka ra­ha ei ka­toa, tap­piok­si muo­dos­tuu vain me­ne­tet­ty kor­ko­tu­lo, kun kier­toon jää­vän se­te­lin oi­keu­del­li­nen yh­teys kes­kus­pank­kiin ka­toaa. Kos­ka muu­ta tap­pio­ta ei syn­ny, ei syn­ny myös­kään vel­vol­li­suut­ta tap­pioi­den kor­vaa­mi­seen.

Ra­ha­huol­toon liit­ty­vään yleis­hyö­dyl­li­seen teh­tä­vään­sä Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki­jär­jes­tel­mä on hy­vin laa­dit­tu ja so­pi­mus­pe­rus­tal­taan eh­jä ko­ko­nai­suus. Tuon teh­tä­vän ul­ko­puo­lel­la al­kaa tun­te­ma­ton ja la­ki­auk­koi­nen maa­pe­rä, jos­sa tar­ve ris­kien hal­lin­taan li­sään­tyy ja ko­ros­tuu, kun­nes la­ki­au­kot on ka­tet­tu sään­nös­poh­jaa ke­hit­tä­mäl­lä. Eri­koi­nen ris­ki muo­dos­tuu, kun la­ki­auk­koa on ryh­dyt­ty kat­ta­maan ole­te­tuil­la sään­nöil­lä ja tul­kin­noil­la il­man toi­mi­val­taa. Il­miö­tä kut­su­taan ar­ki­ses­ti oma­val­tai­suu­dek­si.

”Eurojärjestelmä ei ole tappioiden suhteen yhteisvastuullinen.”

Ris­kien hal­lin­taa teh­dään nu­me­roil­la. Sen oi­kea ter­mi ei ole nyt Suo­mes­sa käyt­töön yleis­ty­nyt las­ken­nal­li­nen vas­tuu. Las­ken­nal­li­suu­den ase­mes­ta oi­kea ter­mi on oi­keus­toi­mi­kel­poi­nen, siis ulos­ot­to­kel­poi­nen vas­tuu tai si­tou­mus.

Tä­hän ky­sy­myk­seen niin val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön kuin myös Suo­men Pan­kin tu­li­si an­taa vas­taus nu­me­roi­na. Kos­ka tuo lu­ke­ma vaih­tuu ajas­sa ja teh­ty­jen pää­tös­ten myö­tä, lu­ke­ma tu­li­si il­moit­taa esi­mer­kik­si kuu­kau­sit­tain ti­lin­tar­kas­tet­tu­na. Tä­mä ra­por­toin­ti jo oras­taa­kin val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön si­vuil­la, mut­ta sen ke­hi­tys­työ tu­li­si saat­taa lop­puun.

Näil­lä pe­rus­teil­la vas­taus Suo­men eu­ro­eron to­den­nä­köi­syy­des­tä tii­vis­tyy ra­por­toin­nin ke­hit­tä­mi­seen. Kun ris­kit tun­nis­te­taan ja ne ha­vai­taan koh­tuul­li­sik­si ja edus­kun­nan hal­lin­nas­sa ole­vik­si, on il­meis­tä, et­tä Suo­men to­den­nä­köi­syys eu­ros­ta pois­tu­mi­sel­le on ja py­syy san­gen vä­häi­se­nä.

Olem­me tyy­ty­väi­siä eu­roon mak­su­vä­li­nee­nä ja kan­san­ta­lou­tem­me ra­hayk­sik­kö­nä, mut­ta em­me ris­kien läh­tee­nä.

Kirjoittaja on Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtaja. Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 28.9.2012.

© Copyright - Kuntien takauskeskus