KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA

TIEDOTE 14.12.2017

Takauskeskuksen hallitus kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin kehittämiskohtiin.

Maakuntayhteisöjen ja maakuntia palvelevien yhteisöjen rahoitushuollon kehittämistarve:

  • Maakuntayhteisöjen rahoitusta tulee muuttaa siten, että maakunnilla on oikeus tehtäviään vastaavaan rahoitukseen ja maakunnan maksuvalmius on turvattu myös valtion ja maakunnan välisessä rahoituksen riittävyyttä koskevassa riitatilanteessa (nollariskiluokitus);
  • Maakuntayhteisöjen rahoituksen riskiluokituksesta tulee saada Finanssivalvonnan lausunto, joka tulee liittää ja käsitellä hallituksen esityksen yhteydessä;
  • Maakuntayhteisöjen ja maakuntia palvelevien yhteisöjen markkinapuutetilanteisiin liittyvä kehittämistarve:
  • Maakunnalla tulee luoda oikeus saada palveluntuottajan taloudellista tilaa koskevat tiedot viipymättä ja palveluntuottajalle velvollisuus tätä koskevaan raportointiin;
  • Maakunnalla tulee luoda valtuudet edellyttää, että maakunnalle palveluja tuottavat yhteisöt ovat riittävän vakavaraisia ja maksukykyisiä suhteessa niiden merkitykseen ja markkinaosuuteen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa;
  • Lakiesitys 47 §:n ”Valtionavustusten takaisinperinnästä luopuminen (HE 57/2017 vp)” mukaiset siirtyvät valtionosuudet tulee käsitellä uudelleen tavalla, joka ei luo perusteettomia etuja valtionavustuksia vastikkeettomasti saaville tuottajille.

Maakuntayhteisöjen ja maakuntia palvelevien yhteisöjen omaisuusjärjestelyihin liittyvä kehittämistarve:

  • Maakunnan oikeus siirtää kunnan omaisuutta tulee rajata koskemaan maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuuta koskevaan kunnan irtaimeen omaisuuteen;
  • Maakunnan ja kunnan välinen kompensaatiosääntely tulee laatia tavalla, joka tukee maakuntien ja kuntien välistä omaisuuden muodostumista ja vaihdantaa ja luo osapuolille kannustimen keskinäiseen yhteystyöhön ja työnjakoon irtaimen omaisuuden muodostuksessa ja kiinteistötoiminnassa.

Pöytäkirjaote Kuntien takauskeskuksen hallituksen päätöksestä (10/2017, kohta 101) koskien esitysluonnosta valinnanvapauslaiksi.

Perustelumuistio Kuntien takauskeskuksen lausuntoon esitysluonnoksesta valinnanvapauslaiksi.

© Copyright - Kuntien takauskeskus