KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN PÄIVITETTY LAUSUNTO SOTE-MAAKUNTIA KOSKEVAAN ESITYSLUONNOKSEEN

TIEDOTE 9.9.2020

Kuntien takauskeskuksen hallitus päivitti lausuntoaan, joka liittyy sote-maakuntia koskevaan hallituksen esitysluonnokseen. Lausuntoon liittyy päivitetty arviointimuistio sekä professori (emeritus) Kaarlo Tuorin laatima, Kuntien takauskeskuksen lausunnossa esitettyä takauskeskuslain muutosta koskeva valtiosääntöoikeudellinen tarkastelu.

Kuntien takauskeskus julkaisee lausunnon, arviointimuistion ja valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun ja antaa ne jäsenyhteisöilleen ja sidosryhmilleen käytettäväksi.

Lausunto:

Takauskeskuksen hallitus esittää lausuntonaan, että sote-maakuntien rahoitus- ja maksuvalmiushuollon ja siirtyvien lainojen rahoituksen turvaamiseksi takauskeskuslain uusi 1 b § muotoillaan seuraavasti.

”Sen lisäksi, mitä 1 ja 1 a §:ssä säädetään, takauskeskuksen myöntämät takaukset voivat kohdistua 1 §:ssä tarkoitettujen luottolaitosten varainhankintaan, jota käytetään

1) maakuntien rahoittamiseen sote-maakuntien rahoittamisesta annetun lain mukaisesti tai

2) luottolaitoksen myöntämiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain ( / ) 20, ja 25 ja 26 §:ssä tarkoitettuihin siirtyviin velkoihin ja muihin sitoumuksiin sekä niihin liittyviin koron- ja valuutanvaihtosopimuksiin sekä muihin vastaaviin suojausjärjestelyihin.”

Lausuntoon liittyy arviointimuistio ja valtiosääntöoikeudellinen tarkastelu (liitteet 63/1-2).

Lisäksi takauskeskuksen hallitus toteaa, että takauskeskuslain muutosesityksessä tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

1) valtiontakausten EU-kilpailuoikeudellinen arvio;

2) suhde perustuslakiin sekä säätämisjärjestykseen;

3) maakuntien raha- ja maksuvalmiushuollon järjestäminen ilman Kuntarahoitusta;

4) siirtyviin lainoihin sovellettava menettelytapa, mikäli luottolaitokset irtisanovat myöntämänsä luotot siirron yhteydessä.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Hellstén, puh. 040 060 3144
Toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen, puh. 040 589 8348
© Copyright - Kuntien takauskeskus