KUNTIEN ENERGIAYHTIÖIDEN MAKSUVALMIUTTA TURVAAVA TUKIOHJELMA JATKUU JA LAAJENEE ASIAKASRAHOITUKSEEN

21.12.2022

Euroopan komissio hyväksyi 21.12.2022 Kuntien takauskeskuksen ilmoittaman viiden miljardin euron  valtiontukiohjelman kunnallisten energiayhtiöiden vakuuksien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden turvaamiseksi (kuntasektorin puiteohjelma SA.105248(2022/N).  Ohjelma jatkaa ja laajentaa komission lokakuussa hyväksymää puiteohjelmaa (SA.104267), ja se on voimassa 21.12.2022–31.12.2023.

TUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET

Alkuperäisessä ohjelmassa lainojen tarkoitus rajoittui vakuusmaksuihin johdannaispörsseissä (kuten  Nasdaq OMX Commodities), spot-kaupankäynnissä (NordPool Spot), taseselvityksessä (eSETT) ja kahdenvälisessä kaupankäynnissä (OTC-kaupankäynti). Nämä kustannukset ovat edelleen tukikelpoisia, ja  lainan enimmäismäärä voi kattaa näistä toimista johtuvat likviditeettitarpeet seuraavien 12 kuukauden  aikana.

Jatketussa tukiohjelmassa rahoituksen käyttöala laajenee kattamaan myös käyttöpääoman lisätarpeet ja  muuntoinvestoinnit seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Lisäksi uutena tukimuotona on takaus, jonka kunta voi myöntää 90 prosenttiin saakka sähköyhtiön miltä tahansa luottolaitokselta ottamalle lainalle.

Komissio uudisti tilapäiset kriisipuitteet (Temporary Crisis Framework, TCF) lokakuussa 2022 ja muutokset ovat niiden mukaiset. Alkuperäisen ohjelman arvioitua kokonaisbudjettia, 5 miljardia euroa, ei lisätä, ja ohjelman pääelementit pysyvät samoina.

Ohjelman alla kunnat ja Kuntarahoitus Oyj voivat myöntää lainoja kuntien määräysvallassa oleville sähköyhtiöille, jotka ovat tärkeitä sähköntoimituksen turvaajia ainakin paikallisella tasolla.

Lainojen korot vahvistetaan ja enimmäismäärä tuensaajaa kohden rajataan tilapäisten kriisipuitteiden mukaisesti. Rahoitussopimukset on allekirjoitettava viimeistään 31. joulukuuta 2023, ja lainojen ja takausten kesto on rajoitettu enintään kuuteen vuoteen. Toimenpiteiden on täytettävä komission päättämät ehdot ja edellytykset.

RAHOITUSTAVAT

Ohjelman alla rahoitus voidaan myöntää jollakin seuraavista tavoista:

Kohta 1: Kuntarahoitus Oyj voi myöntää lainan suoraan energiayhtiölle. Kunta voi myöntää Kuntarahoitukselle takauksen sataan prosenttiin saakka.

Kohta 2: Kuntarahoitus Oyj voi myöntää lainan kunnalle, joka lainaa varat edelleen energiayhtiölle.

Kohta 3: Kunta voi myöntää lainan suoraan energiayhtiölle omia varojaan käyttäen.

Kohta 4: Kunta voi myöntää takauksen 90 prosenttiin saakka lainalle, jonka sähköyhtiö ottaa miltä tahansa luottolaitokselta.

MENETTELYTAPAOHJEET RAHOITUKSEN HAKEMISEKSI

Komission päättämän lainaohjelman alla rahoitusta voi hakea seuraavasti:

Kohta 1:
a) Rahoitushakemus kunnan 100 % takausta vastaan: Energiayhtiö toimittaa rahoitushakemuksen Kuntarahoitus Oyj:lle ja liittää hakemukseen kunnan takauspäätöksen.

b) Rahoitushakemus muissa tapauksissa: Energiayhtiö toimittaa ulkopuolisen toimijan laatiman yritystutkimuskertomuksen Kuntien takauskeskukselle. Yritystutkimuskertomuksella tarkoitetaan terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaista arviota energiayhtiön luottokelpoisuudesta. Energiayhtiö  toimittaa rahoitushakemuksen Kuntarahoitus Oyj:lle ja voi liittää hakemukseen kunnan takauspäätöksen 100 % saakka.

Kohta 2: Energiayhtiö toimittaa rahoitushakemuksen kunnalle. Kunta toimittaa rahoitushakemuksen  Kuntarahoitus Oyj:lle.

Kohta 3: Energiayhtiö toimittaa rahoitushakemuksen kunnalle.

Kohta 4: Rahoitushakemus kunnan 90 % takausta vastaan: Energiayhtiö toimittaa rahoitushakemuksen luottolaitokselle ja liittää hakemukseen kunnan takauspäätöksen. Energiayhtiön on selvitettävä, miksi maksuvalmiustarpeet ylittävät tavanomaisen tason. Ne voivat liittyä esimerkiksi energialähteiden poikkeuksellisen korkeaan hintaan tai vakuuksiin tai investointitarpeisiin venäläisten energialähteiden korvaamiseksi.

Maksuvalmistarpeiden osoittamiseksi on esitettävä laskelma, josta käy ilmi odotettavissa oleva lisärahoitustarve. Energiayhtiön on osoitettava, että tavanomainen käyttöpääoman määrä ei kata arvioituja rahoitustarpeita ja että yhtiöllä ei ole omia varoja lisääntyneen likviditeettitarpeen kattamiseen.

LAINAOHJELMAN TOIMENPITEIDEN HALLINNOINTI KUNTIEN TAKAUSKESKUKSESSA

Lainaohjelmaa hallinnoivat Kuntien takauskeskus, Kuntarahoitus Oyj ja kunnat. Kuntarahoitus Oyj voi  myöntää lainoja takauskeskuksen kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti, ja takauskeskus valvoo, että  näitä periaatteita ja takauskeskuslakia noudatetaan. Jos Kuntarahoitus Oyj myöntää lainan suoraan  energiayhtiölle (Kohta 1), takauskeskus arvioi lainan takauskeskuslain 8 §:n mukaisesti.

Kohdan 2 osalta takauskeskus merkitsee tiedoksi Kuntarahoitus Oyj:n kunnalle myöntämän lainan. Mikäli kunta myöntää tuen energiayhtiölle (kohdat 2, 3 ja 4), toimenpidettä hallinnoi tuensaajaan nähden kunta riippumatta siitä, käyttääkö se Kuntarahoituksen myöntämää rahoitusta vai muita varoja.

TAKAUKSESTA SAADUN EDUN SIIRTÄMINEN LUOTTOLAITOKSELTA LAINANOTTAJILLE

Takauksena annettavaa tukea (kohta 4) voidaan myöntää vain lopullisille edunsaajille. Lainoja myöntävien luottolaitosten on siirrettävä takauksesta saatava etu lainanottajille komission päätöksen mukaisesti. Edun siirtyminen on pystyttävä osoittamaan. Luottolaitokset tai muut rahoituslaitokset eivät voi olla tuen lopullisia edunsaajia.

Edun siirtämisen varmistamisessa seuraavat asiat ja menettelytavat ovat merkityksellisiä:

• Sähköyhtiön on pyydettävä lainatarjoukset useilta luottolaitoksilta.

• Takaus voidaan myöntää vain uudelle lainalle. Lainaa ei saa käyttää sellaisen olemassa olevan lainan ennenaikaiseen maksamiseen, joka voisi parantaa lainanantajan asemaa ja antaa sille etua.

• Kunnan on valvottava takaamaansa lainaan sovellettavaa korkoa. Kunnan on verrattava takaamansa lainan korkoa omien lainojensa korkoihin ottaen huomioon, että 90 prosentin takaus jättää lainanantajalle jonkin verran riskiä (verrattuna kunnalle suoraan myönnettyihin lainoihin).

TUEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS

Komission päätös perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisen kriisipuitetiedonannon 2.2 ja 2.3 jaksoon. Komission päätökseen 21.12.2022 perustuvat ehdot ovat voimassa muuttumattomina koko ohjelman keston ajan 31.12.2023 saakka, vaikka tilapäisiä kriisipuitteita muutettaisiin.

Ohjelman alla myönnetyt lainat ja takaukset voidaan myöntää vain päätöksessä mainittuihin tarkoituksiin. Komission päätös mahdollistaa tukien myöntämisen, mutta ei velvoita siihen.

Tuen myöntävä taho on ns. tukiviranomainen (kunta tai Kuntarahoitus Oyj). Tuen myöntävällä viranomaisella on aina vastuu varmistaa, että laina täyttää komission valtiontukipäätöksen hyväksymisen edellyttämät ehdot muun muassa lainan enimmäismäärän ja vähimmäiskoron osalta. Komissio voi pyytää lisätietoja myönnetystä tuesta tarkistaakseen, onko tukitoimenpiteen hyväksymistä koskevassa komission päätöksessä asetettuja ehtoja noudatettu. Komission päätöksen noudattaminen suojaa tuensaajaa ja tukiviranomaista mahdolliselta sääntöjenvastaisen tuen takaisinperinnältä.

RAPORTOINTI

Tukiviranomaisen on julkaistava merkitykselliset tiedot puitetukiohjelman nojalla myönnetystä tuesta ja pidettävä myönnetystä tuesta yksityiskohtaista kirjaa. Tuen myöntämistä koskevat tiedot on säilytettävä kymmenen vuoden ajan. Tukiviranomaisen on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä komissiolle vuosikertomuksessa edellytetyt tiedot.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee yksityiskohtaiset hakuohjeet, jotka sisältävät tukiohjelman pääkohdat ja keston, viitauksen komission päätökseen sekä tiedot yleisistä velvoitteista, jotka koskevat esimerkiksi raportointia ja yksityiskohtaisten tietojen ylläpitämistä myönnetystä tuesta. Lisätietoja: valtiontuki.tem@gov.fi.

YHTEYSTIEDOT

Yritystutkimuskertomukset: Kohdan 1 (b) mukainen yritystutkimuskertomus ja muu tarvittava aineisto tulee toimittaa takauskeskuksen käyttöön sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kuntientakauskeskus.fi.

Lisätietoja ja yksityiskohtaiset menettelytapaohjeet: Tuukka Salminen, tuukka.salminen@kuntientakauskeskus.fi, puh. 040 705 4824.

© Copyright - Kuntien takauskeskus