PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO PEVL 13/2022 VP TAKAUSKESKUSLAIN MUUTTAMISESTA ASIANTUNTIJALAUSUNTOINEEN

15.3.2022

Perustuslakivaliokunta antoi hallintovaliokunnalle lausuntonsa PeVL 13/2022 vp Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta (HE 3/2022 vp).

Perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Valiokunnassa olivat kuultavina lainsäädäntöneuvos Ville Koponen (valtiovarainministeriö), professori emeritus Kaarlo Tuori, professori Olli Mäenpää sekä professori emeritus Teuvo Pohjolainen.

Valiokunnan lausunto:

Valiokunnan asiantuntijalausunnot:

© Copyright - Kuntien takauskeskus