PROFESSORI TEUVO POHJOLAISEN LAUSUNTO KUNTIEN OIKEUDESTA TUOTTAA SOTE-PALVELUJA ASUKKAILLEEN MYÖS JATKOSSA

18.2.2022 TIEDOTE

Kuntien takauskeskus on pyytänyt professori (emeritus) Teuvo Pohjolaiselta valtiosääntöoikeudellista selvitystä, joka koskee kuntien oikeutta tuottaa sosiaali- ja terveysalan palveluja asukkailleen.

Selvitys koskee kuntien oikeudellista asemaa tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on hyvinvointialueilla siten kuin hyvinvointialueita koskevassa laissa 611/2021 on säädetty.

Selvityksen tarpeen taustalla on eri toimijoiden parissa syntynyt epätietoisuus kuntien oikeudellisesta asemasta, kun järjestämisvastuu on siirretty hyvinvointialueille.

Yksityiskohtaisesti perustellussa lausunnossaan Pohjolainen toteaa:

On siis perusteltua katsoa, että kunnat voivat itsehallinnollisen toimivaltansa nojalla ottaa itselleen sote-sääntelyn piiriin kuuluvia täydentäviä tehtäviä, mikäli yleistä toimialaa koskevat, perustuslaista tai EU-oikeudesta seuraavat edellytykset ja rajoitukset eivät tätä estä.

Tällaisia esteitä voisivat olla esimerkiksi se, että tehtävä ei edistä asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa tai ei järjestä asukkaiden palveluja taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Näiden periaatteiden on katsottu olevan myös kunnan itsenäisen harkintavallan peruslähtökohta kunnan hoitaessa omaan tehtäväpiiriinsä kuuluvia tehtäviä.”

© Copyright - Kuntien takauskeskus