YHTEISTYÖKUMPPANITIETOJEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Kuntien takauskeskus (jäljempänä takauskeskus), Y-tunnus 1075583-7, Yrjönkatu 11 A 1, 00120 Helsinki, puh. (09) 6227 2880, www.kuntientakauskeskus.fi

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Tuukka Salminen, tuukka.salminen@mgb.fi, puh. 040 705 4824.

3. Rekisterin nimi

Kuntien takauskeskuksen henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon ja sopimusten mukaisten velvoitteiden hoitamiseen sekä lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen, esim. yhteistyökumppanin tuntemisvelvollisuus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa takauskeskuksen henkilörekisteriin muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

  • Nimi, kutsumanimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantaja ja muut tarpeelliset yhteystiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat toiveet ja ohjeet tai muut vastaavat tiedot
  • Takauskeskuksen tallentamat lisätiedot yhteistyön ylläpidossa, esim. postitustiedot, osallistumiset ja asiointi takauskeskuksessa
  • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja

6. Henkilötietojen säilytysaika

Takauskeskus säilyttää henkilötietoja rekisterissään, kunnes rekisteröidyn ja takauskeskuksen välisen suhteen voidaan katsoa päättyneen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Takauskeskus saa henkilötietoja takauskeskuksen keräämänä julkisista tietolähteistä, esim. yhteistyökumppaneiden internet-sivuilta ja yhteystietolähteistä.

Rekisteriin voidaan lisätä myös takauskeskuksen yhteistyökumppaneiden toimittamia tietoja tai henkilöiden itsensä ilmoittamana viestintään sekä asiointiin liittyvissä tapahtumissa.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot ulkopuolisille

Takauskeskus voi luovuttaa henkilötietoja organisaation ulkopuolelle vain takauskeskustoimintaan liittyvin perustein.

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja digitaalisina. Fyysinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa ja tuhotaan tarpeen poistuttua. Tietoaineistoon on pääsy ainoastaan tietoon oikeutetuilla.

Takauskeskuksessa on laadittu tietoturvaohje, jota ylläpidetään säännöllisesti.

Yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty asianmukaiset salassapitosopimukset.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin tietoihin (tarkastusoikeus).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin valmistautuminen

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle. Rekisterinpitäjän on tehtävä loukkausta koskeva ilmoitus valvontaviranomaiselle mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta. Rekisterinpitäjä voi jättää tietoturvaloukkausta koskevan ilmoituksen tekemättä ainoastaan, mikäli loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta myös rekisteröidyille, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisterinpitäjän on dokumentoitava kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset ja loukkaukseen liittyvät seikat, loukkauksen vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. Valvontaviranomaisen on voitava tämän dokumentoinnin avulla tarkistaa, että rekisterinpitäjä on noudattanut ilmoitusvelvollisuuttaan.

12. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä takauskeskuksen toimistoon. Yhteystiedot on todettu tämän asiakirjan kohdissa 1. ja 2.

© Copyright - Kuntien takauskeskus