REGLEMENTET

1 §
ALLMÄNT

Om syftet med den offentligrättsliga anstalten Kommunernas garanticentrals, nedan garanticentralen, uppgifter och verksamhet stadgas i lagen om kommunernas garanticentral (487/96).

Vid förvaltningen av garanticentralen följs utöver vad som stadgats, bestämmelserna i denna instruktion.

Garanticentralens hemort är Helsingfors stad.

2 §
BESTÅENDE HINDER FÖR LEDAMOT I DELEGATIONEN

Om en ledamot eller ersättare i garanticentralens delegation avlider under mandatperioden, förlorar sin behörighet eller om han beviljas befrielse från sitt uppdrag, ska om saken meddelas kommunernas centralorganisation omedelbart för föreslående av en ny ledamot eller ersättare.

3 §
BESTÅENDE HINDER FÖR DELEGATIONENS ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE

Om delegationens ordförande eller vice ordförande avlider eller förlorar sin behörighet eller om han beviljas befrielse från sitt uppdrag, ska i hans ställe för den återstående mandattiden väljas en annan.

4 §
DELEGATIONENS BESLUTFÖRHET

Delegationen är beslutför om ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. Ärendena avgörs med majoritetsbeslut. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst.

Vid val anses den vald som får flest röster. Delegationssammanträdet kan emellertid före valet besluta, att vald blir den som får mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt, avgör lotten valet.

Garanticentralens styrelsemedlemmar samt verkställande direktören har rätt att närvara vid delegationens sammanträden och ta del i diskussionen, men inte i beslutsfattandet.

5 §
DELEGATIONSSAMMANTRÄDEN

Som delegationens sammankallare fungerar delegationens ordförande. Som sammankallare av det första sammanträdet under delegationens mandatperiod fungerar den föregående delegationens ordförande.

Delegationen sammanträder till ordinarie sammanträden två gånger om året, till vårsammanträdet senast i april och till höstsammanträdet senast i november.

Extraordinarie delegationssammanträde ska hållas om delegationens ordförande eller styrelse finner det nödvändigt eller om minst en fjärdedel av delegationens ledamöter för behandling av ett uppgivet ärende skriftligen till ordföranden därom gjort en framställning.

6 §
KALLELSE TILL DELEGATIONSSAMMANTRÄDE

Kallelse till delegationssammanträde ska sändas till ledamöterna skriftligen minst sju dagar före sammanträdet. Till kallelsen ska bifogas föredragningslista och, om möjligt, berättelser, promemorior och framställningar gällande de ärenden som tas upp till behandling.

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde, ska han utan dröjsmål meddela detta till sin ersättare, som ska i stället för honom delta i sammanträdet, om det ej finns förhinder. Ledamot ska även meddela ordföranden om sitt förhinder. Även ordföranden har rätt att till sammanträdet inkalla en ersättare till en ledamot som är förhindrad.

7 §
BRÅDSKANDE ÄRENDE

Delegationen kan genom ett enhälligt beslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämnts i sammanträdeskallelsen, om ärendets brådskande natur kräver detta.

8 §
DELEGATIONENS UPPGIFTER

Delegationen svarar för garanticentralens verksamhet och ekonomi.

Delegationens uppgifter är att exempelvis:

 1. besluta om de centrala målen för garanticentralens verksamhet och ekonomi;
 2. godkänna budgeten;
 3. vid mandatperiodens första sammanträde utse styrelsemedlemmar;
 4. besluta om arvoden och andra ersättningar till garanticentralens förtroendevalda;
 5. besluta om beloppet av de medel som överförs till fonden;
 6. godkänna bokslutet och besluta om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktör;
 7. behandla rättelseyrkanden; samt
 8. besluta om andra ärenden som delegationen enligt förordning eller bestämmelse ska besluta om.

9 §
DELEGATIONENS PROTOKOLL

Vid delegationssammanträden ska föras protokoll, som ordföranden för delegationssammanträdet ska underteckna och protokollföraren bestyrka. Protokollet ska justeras såsom delegationen beslutat.

Protokollen ska förses med löpande nummer och förvaras på ett betryggande sätt.

10 §
STYRELSE

Garanticentralens styrelse ska ha minst fem och högst sju medlemmar.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Mandatperioden för styrelsemedlem är fyra kalenderår. Mandatperioden fortsätter tills följande styrelse utses.

Om delegationens ordförande, vice ordförande eller ledamot avlider eller förlorar sin behörighet eller om han beviljas befrielse från sitt uppdrag, ska i hans ställe för den återstående mandattiden väljas en annan.

11 §
STYRELSENS BESLUTFÖRHET

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Ärendena avgörs med majoritetsbeslut. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst.

Vid val anses den vald som får flest röster. Styrelsesammanträdet kan emellertid före valet besluta, att vald blir den som får mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt, avgör lotten valet.

Delegationens ordförande och vice ordförande samt verkställande direktören har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och ta del i diskussionen, men inte i beslutsfattandet.

12 §
STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen avgör på föredragning de ärenden som den ska besluta om. Som föredragande för styrelsen fungerar verkställande direktören eller på hans förordnande verkställande direktörens ersättare eller om dessa är jäviga eller förhindrade styrelsens ordförande.

13 §
STYRELSENS UPPGIFTER

Utöver vad som stadgas i lagen om kommunernas garanticentral är styrelsens uppgifter att:

 1. bevilja garantier och besluta om de borgensprovisioner som uppbärs för dessa, om inte styrelsen har överfört befogenheterna på verkställande direktören;
 2. besluta om grundandet av arrangemang för beredskapskrediter;
 3. besluta om användningen och placeringen av fondmedlen och stand-by kreditavtalen samt även företagsstyrning, om inte styrelsen har överfört befogenheterna till den verkställande direktören; samt
 4. säkerställa att ledamot av delegationen eller styrelsen inte har sådana bindningar som skulle utgöra hinder för att fungera som ledamot av delegationen eller styrelsen.

14 §
STYRELSENS PROTOKOLL

Vid styrelsesammanträden ska föras protokoll, som ordföranden för styrelsesammanträdet ska underteckna och protokollföraren bestyrka. Protokollet ska justeras såsom styrelsen beslutat.

Protokollen ska förses med löpande nummer och förvaras på ett betryggande sätt.

15 §
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Garanticentralens verkställande direktör sköter den löpande förvaltningen i garanticentralen enligt de anvisningar och bestämmelser som styrelsen givit. Åtgärder som med beaktande av omfattningen på och arten av garanticentralens verksamhet är ovanliga eller vittsyftande, får verkställande direktören vidta endast om styrelsen har befullmäktigat honom därtill eller man inte kan invänta ett styrelsebeslut utan att förorsaka väsentlig skada för garanticentralens verksamhet. I det sistnämnda fallet ska styrelsen så snabbt som möjligt ges information om åtgärden.

Verkställande direktören ska ha tillräcklig sakkunskap om kommunsektorn och finansieringsbranschen och han ska ha en högre högskoleexamen som är lämplig för befattningen.

Då verkställande direktören är jävig eller förhindrad fungerar som hans ställföreträdare en av styrelsen utsedd ersättare.

16 §
BOKSLUT

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret ska upprättas och överlämnas till en revisionssammanslutning före utgången av februari följande år.

17 §
BUDGET

Delegationen godkänner för garanticentralen en budget för ett kalenderår.

I budgeten inkluderas verksamhets- och ekonomiplanen för en tid längre än ett år.

18 §
UPPFÖLJNING AV EKONOMIN

Verkställande direktören ska regelbundet till styrelsen och delegationen rapportera om utvecklingen av ekonomiska läget.

19 §
REVISIONSSAMMANSLUTNING

Revisionssammanslutningen ska för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse till delegationen. Berättelsen ska överlämnas till garanticentralens styrelse senast två veckor före delegationens ordinarie vårsammanträde.

20 §
BESLUT OM BEVILJANDE AV GARANTIER

Beslut om beviljande av garantier fattas av styrelsen eller, inom ramen för de befogenheter styrelsen givit, av verkställande direktören.

21 §
BEVILJANDET AV GARANTIER

Beviljande av garantier kräver tillräckliga säkerheter. Sunda och försiktiga affärsprinciper samt en tillräcklig säkerhet med beaktande av det intresse medlemssamfunden i Kommunernas garanticentral har baserar sig i första hand på de säkerheter som baserar sig på fordringar. Avtalsbaserade säkerheter kan användas i den omfattning som det är motiverat med tanke på verksamhetens syfte.

22 §
SYFTET MED FONDEN OCH ACKUMULERING AV TILLGÅNGAR

Om användningen av fondmedlen bestämmer styrelsen eller verkställande direktören med stöd av de befogenheter som styrelsen givit honom.

23 §
PLACERING AV FONDMEDEL

Vid placeringar ska placeringarnas säkerhet, avkastning och likviditet tryggas. Om placeringen av fondmedlen bestämmer styrelsen eller verkställande direktören med stöd av de befogenheter som styrelsen givit honom.

24 §
ARRANGEMANG FÖR BEREDSKAPSKREDITER

Styrelsen beslutar om grundandet av arrangemang för beredskapskrediter. Verkställande direktören använder vid behov arrangemangen för beredskapskrediter med stöd av de befogenheter som styrelsen givit honom.

25 §
EKONOMISKA VERKSAMHETSPRINCIPER

Den borgensprovision som uppbärs för de beviljade garantierna dimensioneras så att man med den kan täcka de kostnader som förorsakas av garanticentralens verksamhet och förkovra en tillräcklig fond med beaktande av omfattningen av garanticentralens verksamhet.

26 §
REGLERINGEN AV ANSVARET FÖR MEDLEMSSAMFUNDEN I SAMBAND MED GARANTIER

Garanticentralen ska utan dröjsmål inleda indrivningsåtgärder gentemot kreditinstitut och medlemssamfund som försummat sin betalningsskyldighet för återkrav av fordran jämte dröjsmålsräntor enligt 4 eller 4 a § räntelagen (633/82).

27 §
ANSTÄLLNING OCH UPPSÄGNING AV PERSONAL SAMT BEVILJANDE AV AVSKED

Verkställande direktören beslutar i enlighet med styrelsens anvisningar om anställning och uppsägning av personal samt om beviljande av avsked.

28 §
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR

Avtal som ingås och garantier som beviljas och andra förbindelser som ingås på garanticentralens vägnar samt fullmakter tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören vardera för sig eller av två styrelsemedlemmar tillsammans eller också av de personer som styrelsen därtill särskilt befullmäktigar.

29 §
MOTTAGANDE AV STÄMNINGAR

Utöver styrelsens ordförande har verkställande direktören på garanticentralens vägnar rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar.

30 §
INSTRUKTIONEN TRÄDER I KRAFT

Den här instruktionen träder i kraft den 23 november 2018.

Med den här instruktionen hävs den instruktion som givits den 16 mars 2018 i enlighet med 7 § i lagen om kommunernas garanticentral.

© Copyright - Kuntien takauskeskus