Kommunernas garanticentral och Kommunfinans Abp utgör den gemensamma medelanskaffningssystem av kommuner i Finland.
Nedanför finns det länkarna till årsberättelser. Kommunernas garanticentral och Kommunfinans Abp har kreditratingbetyg publicerade av Standard & Poor’s och Moody’s.
Kommunfinans Abp presenterar sin egen verksamhet på
webbsidan www.kuntarahoitus.fi

Kreditratingbetyg av Municipal Guarantee Board

Moody’s Aa1 (stabil)

Standard & Poor’s AA+ (stabil)

År 2018 i Kommunernas garanticentral

Verkställande direktörens översikt

”År 2018 var exceptionellt livligt i Kommunernas garanticentrals historia. Garanticentralens omvärld förändrades såväl på nationellt som internationellt plan. Mest utvecklingsarbete förorsakade den redan förkastade Sipiläs regerings social- och hälsovårds- och landskapsreform, i synnerhet ifråga om statsgarantier i anslutning till EU:s konkurrensrättsliga synpunkter.”

HEIKKI NIEMELÄINEN, verkställande direktör

Utvecklingsaktiviteter av Kommunernas garanticentral i år 2018

Det utvecklingsarbete som Kommunernas garanticentral utfört under år 2018 förtydligade framtidsutsikterna. I utvecklingsarbetet granskades tillämpningen av bankernas krishanteringssystem på kreditinstitut som ägs av den offentliga sektorn i Europa. Dessutom utvecklade garanticentralen ett uppföljningssystem förändringar i europeiska centralbankssystemets säkerhetshantering och granskade EU:s konkurrenslagstiftning i anslutning till förordningen om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Garantier och säkerheter 31.12.2018

EUR 47027 mrd

Beviljade garantilimiter

EUR 31306 mrd

Säkerheter i användning

EUR 33863 mrd

Säkerheter som mottagits och poster

EUR 2557 mrd

Kalkylmässig översäkring

Årsberättelse 2018 av Kommunernas garanticentral

Läs mer om händelser och aktiviteter i år 2018

© Copyright - Kuntien takauskeskus