GEMENSAM MEDELANSKAFFNING FÖR KOMMUNERNA

Kommunernas garanticentral är en är en offentligrättslig anstalt, som är grundat genom Lagen om Kommunernas garanticentral (487/1996). Garanticentral tillsammans med Kommunfinans Abp utgör ett gemensamt medelanskaffningssystem för kommunerna i Finland.

Kommunernas garanticentral är en offentligrättslig anstalt, vars syfte enligt lagen om Kommunernas garanticentral är att trygga och utveckla en gemensam medelsanskaffning för kommunerna. För att detta syfte skall nås kan garanticentralen bevilja garantier för sådan medelsanskaffning till kreditinstitut som direkt eller indirekt ägs av kommunerna eller lyder under kommunernas bestämmanderätt att medlen lånas ut till kommuner och samkommuner samt sammanslutningar som helt ägs av kommunerna eller helt lyder under deras bestämmanderätt och till sammanslutningar som anges av statliga myndigheter och som hyr ut eller producerar och håller bostäder på sociala grunder, eller till sammanslutningar som lyder under sådana sammanslutningars bestämmanderätt.

Alla 294 av Fastlands-Finlands kommuner är permanenta medlemmar i Kommunernas Garanticentral. Enligt lagen om Kommunernas garanticentral, medlemskommunerna garanterar förbindelserna, som garanticentralen har beviljat för Kommunfinans Abp:s medelanskaffning.

Enligt lagen svarar medlemskommunerna tillsammans för finansieringen av garanticentralens utgifter och förbindelser, om dessa inte annars kan täckas, i proportion till invånarantalet vid föregående årsskifte i enlighet med 18 § befolkningsdatalagen (507/93).

Kommunernas garanticentral har rätten att injicera kapital till Kommunfinans Abp vid behov.

© Copyright - Kuntien takauskeskus