BORGENSANSVAR FÖR KOMMUNERNA

Enligt 1 § i lagen om Kommunernas garanticentral 478/1996 syftet med garanticentralen är att trygga och utveckla en gemensam medelsanskaffning för kommunerna.

Garanticentralen kan bevilja garantier endast mot tillräcklig säkerhet. Enligt 10 § i lagen om Kommunernas garanticentral medlemssamfunden svarar tillsammans för finansieringen av garanticentralens utgifter och förbindelser, om dessa inte annars kan täckas, i proportion till invånarantalet vid föregående årsskifte i enlighet med 18 § befolkningsdatalagen (507/93). Under garanticentralens verksamhetsperiod säkerheter har varit tillräckliga, och utgifter och förbindelser nämnda i 10 § i lagen om Kommunernas garanticentral har inte realiserats till betalning.

Enligt utlåtande av bokföringsnämndens kommunsektion garanticentralen bör årligen ge varje medlem de uppgifter om medlemmens borgensansvar som behövs för noterna till bokslutet.

Kommunsektionen anser att det är förenligt med bokföringsförordningen och god bokföringssed att medlemskommunen, för att uppfylla kravet på riktiga och tillräckliga uppgifter om den ekonomiska ställningen, i en not till bokslutet ger följande uppgifter för räkenskapsperioden och föregående räkenskapsperiod om medlemmens andel av borgensansvaren och fonden.

© Copyright - Kuntien takauskeskus